รูปภาพ รายละเอียด
การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย
1. ประเทศเนปาล  พระพุทธศาสนาเข้าสู่เนปาลตั้งแต่สมัยพุทธกาล ทั้งนี้เพราะกรุงกบิลพัสดุ์อันเป็นเมืองประสูติของพระโพธิสัตว์ ซึ่งในอดีตอยู่ในรัฐอุตตระของอินเดีย ปัจจุบันอยู่ในเขตเนปาลขณะที่อังกฤษปกครองอินเดีย ได้แบ่งกรุงกบิลพัสดุ์ให้เป็นส่วนของเนปาล ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์เคยเสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ นอกจากนี้หลังพุทธปรินิพพานแล้วพระอานนท์ก็ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในบริเวณนี้ ชาวเนปาลส่วนหนึ่งจึงนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยุคพุทธกาล
อ่านต่อ >>
  คำค้นหา : การเผยแพร่ศาสนาในทวีปยุโรป

1. ประเทศเนปาล  พระพุทธศาสนาเข้าสู่เนปาลตั้งแต่สมัยพุทธกาล ทั้งนี้เพราะกรุงกบิลพัสดุ์อันเป็นเมืองประสูติของพระโพธิสัตว์ ซึ่งในอดีตอยู่ในรัฐอุตตระของอินเดีย ปัจจุบันอยู่ในเขตเนปาลขณะที่อังกฤษปกครองอินเดีย ได้แบ่งกรุงกบิลพัสดุ์ให้เป็นส่วนของเนปาล ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์เคยเสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ นอกจากนี้หลังพุทธปรินิพพานแล้วพระอานนท์ก็ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในบริเวณนี้ ชาวเนปาลส่วนหนึ่งจึงนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยุคพุทธกาล
2. ประเทศทิเบต แต่เดิมชาวทิเบตนับถือลัทธิบอนโป ซึ่งนับถือผีสางเทวดา ต่อมาเมื่อพระเจ้าสรองสันคัมโป ทรงขึ้นครองราชย์และทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเนปาล แล้งหญิงจีน วึ่งนับถือพระพุทธศาสนา ทำให้พระพุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ทิเบต
3. ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นโดยประเทศเกาหลีโดยข้อมูลในหนังสือประวัตืศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยโบราณชื่อ นิฮอนโกชิ โดยบันทึกไว้ว่า   ในรัชกาลจักรพรรดิกิมเมจิ องค์ที่ 19 ของญี่ปุ่นโดยพระเจ้าเซมาโวแห่งเกาหลี

และยังมีประเทศต่างๆเช่น จีน ศีรลังกา เกาหลี


 

1
การเผยแพร่ศาสนาในทวีปยุโรป

บรรลัย

 ่่้้เกดฟกกฟ

กฟกกา่่้เ่้ฟห่กิฟ้่กิฟ่กืฟเหี้แม้งกดารนสห่หสาวกดสาด่ทห่ฟาสืทฟหกาืกฟหมำเหี้ยแม้งงงกดหาดกาสห่ดาเืาทืไำนหฟหาเหี้ยแม้งหกดสาหสหทกด ทาดหสด่หดนสหดาหทดาสทหสดท
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://goodlove.myreadyweb.com/article/topic-1865.html
บรรลัย [125.24.213.xxx] เมื่อ 22/05/2012 16:34
3
การเผยแพร่ศาสนาในทวีปยุโรป

Noopang Daksw
ขอบคุนสำหรับความรู้ค่ะ
 
Noopang Daksw [110.77.194.xxx] เมื่อ 3/06/2013 11:50
 
การเผยแพร่ศาสนาในทวีปยุโรป